SAMHÄLLSANSVAR - CSR


SOCIALT ANSVAR


Vi på Nordiska Ytskiktsbolaget AB har ett stort samhällsengagemang. Som företag har vi ett ansvar och en skyldighet att positivt påverka samhället i så stor utsträckning som vi kan. Detta gör vi med lokala skolor/ungdomsverksamheter, föreningsverksamheter och ett flertal olika organisationer.

Läs Mer

Social

EKONOMISKT ANSVAR


Ekonomiskt ansvarstagande handlar främst om företags sätt att göra affärer. Vilket handlar om att säkerställa att vi bedriver vår verksamhet på ett sätt som gör att den är lönsam. Om företaget inte är lönsamt blir det inte heller långsiktigt och kan därför inte bidra till att förbättra samhället. I andra hand handlar det om den etik vi som företag agerar efter och hur detta efterlevs. Det gäller inte bara den egna affärsetiken (intern etik) men också hur vi agerar i förhållande mot andra (extern etik) och vilka policys och riktlinjer vi kräver av våra underleverantörer. Detta röra sig bl.a. om att de anställda hos underleverantörerna har rätt arbetsförhållande, rätt arbetstider, att arbetsplatsen är säker trots farliga moment och att de har rätt att engagera sig fackligt.
Läs Mer

MILJÖANSVAR


Vi på Nordiska Ytskiktsbolaget AB ser vårt bidrag till en hållbar utveckling som en naturlig del av vårt arbete. Vårt miljöansvar innebär att alltid följa miljölagstiftningen. Samtidigt att sträva efter att leverera mer energieffektiva, klimatanpassade och resurssnåla tjänster under hela livscykeln. Före och under våra projekt arbetar vi tillsammans med våra kunder, leverantörer för att ta fram de bästa hållbara lösningarna.
I hela vår verksamhet strävar vi efter att minska användningen av skadliga ämnen och se till att avfall hanteras på ett säkert och miljöanpassat sätt samt att bidra till ökad resurseffektivitet, gradvis oberoende av fossila bränslen och cirkulära flöden.

När vi väljer leverantörer prioriterar vi dem som är aktiva när det gäller socialt ansvar, miljö, kvalitet samt hälsa och säkerhet.