HÅLLBARHET

Nordiska Ytskiktsbolagets övergripande hållbarhetsstrategi handlar om att säkerställa en hållbar verksamhet med goda relationer, som skapar ekonomisk tillväxt och bidrar till samhällets utveckling, utan negativ inverkan på människa och miljö. Nordiska Ytskiktsbolaget har identifierat tre fokusområden; En hållbar affär, Ett hållbart samhälle och Ett hållbart arbetsliv. Det talas vanligtvis om tre dimensioner inom hållbar utveckling: ekologisk, ekonomisk- och social hållbarhet.

En hållbar affär – där vi kan vara stolta över varje projekt

För Nordiska Ytskiktsbolaget är ekonomisk hållbarhet kopplat till goda relationer med kunder, partners och leverantörer, som bygger på förtroende och ömsesidig respekt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna driva vår verksamhet framåt. För att vi ska kunna skapa en hållbar byggprocess är det också viktigt att vi börjar redan vid våra inköp. Nordiska Ytskiktsbolaget har stora möjligheter att bidra till ett hållbart byggande, genom att göra våra inköp miljö- och arbetsmiljövänliga.

Ett bättre hållbart samhälle – med för framtida generationer

Den ekologiska dimensionen har vi valt att kalla för ”Det hållbara samhället” och inbegriper vårt arbete med att minska vårt negativa miljöavtryck och påverkan i den del av produktion vi befinner oss i. Samtidigt som vi renoverar bostäder, kontor och skolor engagerar vi oss i lokalt förankrade samhällsprojekt för att skapa en hållbar framtid, för både människor och miljö.

Ett hållbart arbetsliv – en säker arbetsplats och friska medarbetare

Den sista dimensionen – social hållbarhet, handlar bland annat om vårt systematiska arbetsmiljöarbete och hur vi arbetar för att ha en säker arbetsmiljö och friska medarbetare. Vi prioriterar hälsa och säkerhet, samt ett tydligt ledarskap som bygger på delaktighet. Det är viktigt att vi kan erbjuda en arbetsmiljö med fokus på utveckling och eget ansvar, samtidigt som våra medarbetare har balans i livet. Fokusområdet innefattar också hur vi skapar förutsättningar för unga människor att komma in på arbetsmarknaden.

SOCIALT ANSVAR

Vi på Nordiska Ytskiktsbolaget AB har ett stort samhällsengagemang. Som företag har vi ett ansvar och en skyldighet att positivt påverka samhället i så stor utsträckning som vi kan. Detta gör vi med lokala skolor och ungdomsverksamheter, föreningsverksamheter och ett flertal olika organisationer.

Kunskap och utbildning vinner alla i samhället på. Nedan finner ni ett antal länkar till några av de helt fantastiska engagerade organisationer som varje dag är med och förändrar framtiden till det bättre.

  • Barncancerfonden
  • Missing People
  • Säkra Varje Unge
  • Trafiksäkerhet För Sveriges Barn
  • Aktivskola
  • Barnfonden
  • Stadsmissionen
Social

EKONOMISKT ANSVAR

Ekonomiskt ansvarstagande handlar främst om företags sätt att göra affärer. Vilket handlar om att säkerställa att vi bedriver vår verksamhet på ett sätt som gör att den är lönsam. Om företaget inte är lönsamt blir det inte heller långsiktigt och kan därför inte bidra till att förbättra samhället. I andra hand handlar det om den etik vi som företag agerar efter och hur detta efterlevs. Det gäller inte bara den egna affärsetiken (intern etik) men också hur vi agerar i förhållande mot andra (extern etik) och vilka policys och riktlinjer vi kräver av våra underleverantörer. Detta röra sig bl.a. om att de anställda hos underleverantörerna har rätt arbetsförhållande, rätt arbetstider, att arbetsplatsen är säker trots farliga moment och att de har rätt att engagera sig fackligt.

Vi skriver alltid projektavtal alternativt ramavtal med våra samarbetspartners, samtliga samarbetspartners genomgår även kontroller av ID 06, Syna, Skatteverket, kunskapscentrum.

Våra samarbetspartners genomgår bla. kontroller av arbetsgivaravgifter, skatteskulder och kollektivavtal, betalningsanmärkningar, ekonomi, skatteform, moms och styrelse.

MILJÖANSVAR

Vi på Nordiska Ytskiktsbolaget AB ser vårt bidrag till en hållbar utveckling som en naturlig del av vårt arbete. Vårt miljöansvar innebär att alltid följa miljölagstiftningen. Samtidigt att sträva efter att leverera mer energieffektiva, klimatanpassade och resurssnåla tjänster under hela livscykeln. Före och under våra projekt arbetar vi tillsammans med våra kunder, leverantörer för att ta fram de bästa hållbara lösningarna.

I hela vår verksamhet strävar vi efter att minska användningen av skadliga ämnen och se till att avfall hanteras på ett säkert och miljöanpassat sätt samt att bidra till ökad resurseffektivitet, gradvis oberoende av fossila bränslen och cirkulära flöden.

När vi väljer leverantörer prioriterar vi dem som är aktiva när det gäller socialt ansvar, miljö, kvalitet samt hälsa och säkerhet.

GLOBAL COMPACT

Nordiska Ytskiktsbolaget har nu tagit ytterligare ett steg i social hållbarhet. Vi ser det som ett naturligt steg att gå med i FN:s Global Compact och följa de 10 principerna.

Det innebär i korta drag att vi ska stödja och respektera de mänskliga rättigheterna. Vi ska också följa lagar gällande arbetskraft såsom rätten till kollektiva förhandlingar, avskaffande av tvångsarbete, barnarbete och diskriminering vid anställning i all form.

Att vi medverkar och tar initiativ för att främja miljömässigt ansvarstagande, uppmuntra till att utveckla och sprida miljövänlig teknik.

Nordiska Ytskiktsbolaget arbetar mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och bestickning.

För dig som är intresserad av lära dig mer om detta hittar du all information på FN:s hemsida: https://www.unglobalcompact.org/

© 2021 Copyright - Nordiska Ytskiktsbolaget AB | Web: kallet.se