GDPR-Integritet

Så här behandlar Nordiska Ytskiktsbolaget AB dina personuppgifter

Nordiska Ytskiktsbolaget AB: (”Nordiska Ytskiktsbolaget AB, org.nr. 556204-9790”) är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandling av dessa sker enligt vid var tid tillämplig dataskyddslagstiftning, vilket för närvarande är EU: s allmänna databeskrivningsförordning (EU) 2016/679) och annan nationell lagstiftning och lagstiftning om dataskydd (inklusive men inte begränsat till lagar och andra författningar om genomförande av EU: s direktiv 95/46 /EG och direktivet om elektronisk kommunikation 2002/58/EG) samt eventuella tillägg, ändringar eller ersättningar av sådana lagar och andra författningar.

Nordiska Ytskiktsbolaget AB värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter med nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Du som registrerad kan alltid kontakta oss gällande vår personuppgiftsbehandling och äger rätt att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna ”Integritetspolicy” samt besöka datainspektionens hemsida för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

”Personuppgifter” är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Denna Integritetspolicy beskriver hur Nordiska Ytskiktsbolaget AB behandlar dina personuppgifter. Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss.

Hur får Nordiska Ytskiktsbolaget AB dina personuppgifter?

Nordiska Ytskiktsbolaget AB samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis blir kund hos oss, kontaktar oss via e-post, gör en felanmälan, ansöker om arbete hos oss, eller i övrigt använder dig av våra tjänster. Nordiska Ytskiktsbolaget AB behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan exempelvis vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, bankuppgifter samt uppgifter lämnade vid användning av tjänster tillhandahållna av Nordiska Ytskiktsbolaget AB (t.ex. via cookies, se punkt nedan).

Vilket ändamål har Nordiska Ytskiktsbolaget AB med personuppgiftbehandlingen?
Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Nordiska Ytskiktsbolaget AB för bland annat följande ändamål:

 • fullgöra våra åtaganden gentemot dig
 • hantera och administrera felanmälningar
 • använda för att kontakta dig
 • administrera autogiroansökningar
 • använda som underlag vid fakturering och bokföring
 • hantera och administrera arbetsansökningar
 • hantering av anställda
 • för statistisk och analysändamål

Nordiska Ytskiktsbolaget AB kan behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning. Nordiska Ytskiktsbolaget AB behandlar även personuppgifter när det är nödvändigt för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera exempelvis kundserviceärenden, anställningar samt för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och system.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas av Nordiska Ytskiktsbolaget AB och Nordiska Ytskiktsbolaget AB personuppgiftsbiträden. I övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om det inte krävs för nödvändig hantering för uppfyllande av Nordiska Ytskiktsbolaget AB rättsliga förpliktelser, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Nordiska Ytskiktsbolaget AB.

Överföring av personuppgifter till tredjeland?

Nordiska Ytskiktsbolaget AB överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge behandlar Industriservice i Sverige dina personuppgifter?

Personuppgifterna lagras inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Nordiska Ytskiktsbolaget AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för Nordiska Ytskiktsbolaget AB, vilket innehåller information om när gallring skall ske av handlingar som innehåller dina personuppgifter. Personuppgifter som exempelvis behandlas för bokföringsändamål sparas under 7 år, vilket följer vår förpliktelse enligt Bokföringslagen.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

 • Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.
 • Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.
 • Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.
 • Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning. Samma gäller om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.
 • Du har alltid rätt att invända mot viss typ av behandling, exempelvis mot direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.
 • Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).
 • För det fall du har lämnat samtycke till viss behandling har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallar du ditt samtycke kommer behandlingen som baseras på ditt samtycke att upphöra, om inte Industriservice i Sverige bedömer att det finns annan laglig grund för behandlingen.

För att utöva dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss.

Nordiska Ytskiktsbolaget AB
kontakt@ytskiktsbolaget.se
Växel 010-18 80 100

Hur skyddas dina uppgifter?

Nordiska Ytskiktsbolaget AB arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande tillämplig dataskyddslagstiftning.

Cookies

Vi använder cookies på våra webbplatser för att göra din användarupplevelse så bra som möjligt. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator när du besöker en webbplats.

 • Så använder Nordiska Ytskiktsbolaget cookies Vi använder cookies för att samla in statistik om hur våra webbplatser används.
 • Två typer av cookies Vi använder funktionscookies och sessionscookies. Funktionscookies sparas på din dator under en bestämd tid, tills du eller servern raderar dem. Sessionscookies sparas tillfälligt på din dator och raderas när du stänger ner din webbläsare.
 • Statistik för förbättring Vi använder oss av Google Analytics för att samla in information om hur våra webbplatser används. Genom att veta hur du som besökare använder våra tjänster kan vi utveckla och förbättra våra tjänster.
 • Stäng av cookies i webbläsaren Du kan tacka nej till cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Om du väljer att stänga av cookies kan viss funktionalitet på vår webbplats sluta fungera. Cookies för marknadsföring och statistik kan stängas av utan risk för minskad funktionalitet.

Uppdatering av denna Integritetspolicy

Nordiska Ytskiktsbolaget AB gör löpande ändringar i denna Integritetspolicy. Dessa ändringar kommer då att publiceras här på sidan www.ytskiktsbolaget.se

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om denna Integritetspolicy.

Nordiska Ytskiktsbolaget AB
Dataskyddsombud Roger Nilsson
kontakt@ytskiktsbolaget.se

Denna Integritetspolicy är gällande fr.o.m. 25 maj 2018.

© 2021 Copyright - Nordiska Ytskiktsbolaget AB | Web: kallet.se